Viburnum lantanoides (hobblebush)

Caprifoliaceae
Viburnum lantanoides
hobblebush
hobblebush
Low woods
Concord, NH
1989-07-07
B. Ganem
FAC
2347
V