Sorbus aucuparia (European mountain-ash)

Rosaceae
Sorbus aucuparia
European mountain-ash
European mountain ash
3600
V