Phragmites australis (common reed)

Poaceae
Phragmites australis
common reed
common reed
Marsh
1989-07-14
A. Stone
FACW
3327
V