Kalmia polifolia (pale laurel)

Ericaceae
Kalmia polifolia
pale laurel
bog laurel
bog
1989-07-04
D. Smith
OBL
1031
WF