Kalmia polifolia (bog laurel)

Ericaceae
Kalmia polifolia
bog laurel
bog laurel
snowbank community
White Mountain National Forest, NH
Mt. Adams
1992-07-29
D. Klein
6337
ALPINE