Drosera rotundifolia (round-leaf sundew)

Droseraceae
Drosera rotundifolia
round-leaf sundew
roundleaf sundew
Fen
Rindge, NH
1993-07-05
OBL
2584
V